ذخیره سازی در سكتورها و كلاستورها

سكتور كوچكترین واحد ذخیره سازی داده در دیسک است.

تعیین كننده و شناسنده سكتور در ناحیه ای قبل از محتویات سكتور و آدرس های سكتور قراردارد.      ذخیره سازی منطقی داده هارد دیسک

متد بهینه ذخیره یك فایل این است كه بصورت یك زنجیره پیوسته سیو شوند.

مثلاً داده ها بصورت پشت سرهم در یك خط سیو می شوند.

در بسیاری از فایلها كه طولانی تر و حجیم تر از 512 بایت هستند تعدادی سكتور برای ذخیره سازی فایل ها در نظر گرفته می شود.

مثلاً اگر اندازه فایل 800 بایت باشد، 2 سكتور با حجم 512 بایت برای این فایل در نظر گرفته می شود.

كلاستور می تواند هم اندازه سكتور باشد.

در مثال قبل این دو سكتور با 800 بایت داده، 2 كلاستور نامیده می شود.

فضایی برای محتویات داده در نظر گرفته شده كه این فرایند از over write شدن داده ها جلوگیری می كند.

اگر بعداً به این فایل مطالبی اضافه شود كه حجم فایل از 1024 بایت بیشتر شود

دوباره 2 كلاستور دیگر برای ذخیره سازی به آن فایل تخصیص داده می شود.

برای این كار اگر كلاستور های مجاور در دسترس نبود، 2 كلاستور بعدی در جای دیگری از همان دیسک در همان سیلندر یا

یك سیلندر دیگر (هر جایی كه سیستم عامل بتواند 2 سكتور پیدا كند) سیو می شوند.

فایلی كه به این صورت غیر هم جوار ذخیره شود fragment نامیده می شود.

Fragment سازی فایلها، عملكرد و كارایی سیستم را پایین می آورد به این دلیل كه

فایل سیستمی لازم است آدرس های مختلفی از فایلی كه قرار است خوانده شود را از جاهای مختلف بخواند.

این زمان اضافی برای اینكه هد ها به آدرس های مختلف بروند یك تاخیر در باز كردن فایل ایجاد می كند.

اندازه كلاستور قابل متغیر است و می توان با تغییر اندازه كلاستور ذخیره سازی را بهینه كرد.

اندازه بزرگتر شدن كلاستور، fragment شدن فایلها را كاهش می دهد

ولی مقدار فضای لازم برای ذخیره سازی را افزایش می دهد.

بیشتر هاردهای امروزی در كامپیوترهای شخصی با سرعت زاویه ای ثابت می چرخند؛

track های نزدیك به لبه دیسک چگالی كمتری دارند بنا براین در یك دوره زمانی ثابت یك مقدار مشخصی داده خوانده می شود و

حتی اگر سرعت دیسک در مركز هارد كمتر از لبه های آن باشد با این حال در هر پریود زمانی مشخص مقدار ثابتی داده خوانده می شود.

در دیسک های قدیم یك side از یك پلاتر را برای اطلاعات موقعیت track ها اختصاص می دادند.

این اطلاعات هنگام اسمبل شدن هارد در كارخانه، روی این side پلاتر ریخته می شد و قابل استفاده سیستم عامل نبود و نمی شد از آن برای ذخیره data استفاده كرد.

به همین دلیل هاردی كه 2 پلاتر داشت 3 side برای سیو data داشت ولی هارد های مدرن امروز از 4 Side برای سیو اطلاعات استفاده می کنند.