بازیابی اطلاعات raid

درسیستم های SERVER که دارای چندین هارد مشابه هستند، معمولا هاردها را بشکل خاصی پیکربندی می کنند که raid نامیده می شود.

ساختار Raid دارای مزیت های قابل توجهی است که ساختار معمولی هارد (basic) این مزیت ها را ندارد.

ساختار raid خود دارای انواع گوناگونی است که هر کدام خصوصیات مربوط به خود را دارند ولی در همه آنها به جز (raid 1) دیتا به صورت بسته (segment) هایی که معمولا بین 16~1024KB می باشد، بصورت جداجدا (مقطع) در می آید،

سپس هر کدام از این بسته ها روی یک هارد جداگانه ذخیره شده و به همان ترتیب بازخوانی می شود.

در بعضی از آرایش ها یک بسته نیز به عنوان توازن (parity) تولید شده و لابلای دیتا قرار می گیرد.

 

معرفی برخی ساختارهای Raid

  1. (RAID 0 (stripe
  2. ساختاری که از دو یا چند هارد تشکیل می گردد.

بسته های اطلاعات (segmentها) بترتیب روی هر یک از هارد ها نوشته می شود پس از قرار گرفتن دیتا روی آخرین هارد، دوباره نوشتن از هارد اول شروع می شود. دیاگرام زیر نحوه قرار گرفتن دیتا روی سه هارد  را نشان می دهد.

بازیابی اطلاعات هارد سرور Recovery raid

 مزیت raid 0

از آنجا که زمان صرف شده جهت پردازش و جابجایی دیتا در سخت افزار بسیار کمتر از زمان صرف شده جهت نوشتن و خواندن اطلاعات روی هارد می باشد، لذا اگر دیتاهای بزرگ به بسته های جداگانه تقسیم شده و همگی همزمان روی هارد های مختلف ذخیره و سپس به همان ترتیب باز خوانی شود، مدت زمان صرف شده برای ذخیره و باز خوانی کل دیتا به تعداد هاردها تقسیم می شود.

مثلا اگر فرض کنیم حجم کل دیتا 3GB ، تعداد هاردها 3 عدد و مدت زمان صرف شده برای نوشتن یا خواندن هر 1GB دیتا روی هر هارد 10 ثانیه باشد، جمعا پس از گذشت 10 ثانیه کل دیتا ذخیره یا بازخوانی شده است.

بنا براین می توان گفت که سرعت نوشتن و خواندن اطلاعات 3 برابر شده است.

(RAID 1 (mirror Raid 1

معمولا از دو هارد تشکیل شده است این ساختار یکی از ساده ترین ساختارهای raid هست که در آن بسته (segment) و توازن (parity) وجود ندارد.

در واقع  raid 1 همان ساختار معمولی (basic)  است که در آن اطلاعات بطور همزمان بر روی دو هارد قرار می گیرد.

واضح است که در این ساختار کل فضای قابل دسترس فقط باندازه فضای یکی از هاردها می باشد و تنها مزیت آن اینست که هرگاه یکی از هاردها دچار اشکال فیزیکی شود، کل اطلاعات را می توان از روی هارد دیگر باز خوانی نمود.

این عمل بطور خودکار انجام شده و کاربر هیچ وقفه ای در نوشتن یا خواندن اطلاعات احساس نمی کند بلکه تنها یک آلارم ظاهر شده و کاربر باید یک هارد جدید و سالم را جایگزین نماید تا سیستم بطور اتوماتیک اطلاعات مورد نظر را بر روی آن ذخیره (rebuilt) نموده و سیستم بحال اولیه برگردد.

RAID 0+1

این ساختار که اصطلاحاً raid 10  خوانده می شود در واقع ترکیبی از raid 0 و raid 1 است که اصولاً به دو شکل زیر انجام می شود:

ابتدا دو هارد بصورت raid 0  با هم بسته شده و سپس این مجموعه با دو هارد دیگر که آنها نیز بصورت raid 0  بسته شده اند، با هم raid 1  می شوند یا ابتدا دو هارد بصورت raid 1  با هم بسته شده وسپس این مجموعه با دو هارد دیگر که آنها نیز بصورت raid 1  بسته شده اند، با هم raid 0  می شوند.

این دو ساختار در عملکرد با هم تفاوتی ندارند، بلکه فقط موقعیت هاردهای آنها با هم متفاوت است.

مرکز نوین بازیابی اطلاعات هارد raid را در انواع مختلف ساختار بصورت حرفه ای انجام می دهد.

RAID 5

مهم ترین و جالب ترین و متداول ترین ساختار، raid 5 است که نسبتاً بیشترین مزایا و کمترین محدودیت را دارد.

این ساختار حداقل از سه هارد مشابه تشکیل می شود.

ترکیب بندی قرار گرفتن دیتا و (parity) روی هاردها متنوع بوده که در شکل زیر یک نمونه از آن معرفی می گردد.

بازیابی اطلاعات سرور

مزیت Raid 5

مزیت بسیار جالب این ساختار آن است که هرگاه یکی از هاردها در حین کار دچار اشکال شده و یا بطور کلی از مدار خارج شود، سیستم بطور خودکار  کل اطلاعات را از طریق بسته توازن (parity) باز سازی نموده و کاربر هیچ وقفه ای در حین کار احساس نخواهد کرد.

تنها اعلام یک آلارم, کاربر را از وجود اشکال آگاه نموده و کاربر باید هارد خراب را با یک هارد سالم و خام تعویض کند تا سیستم بطور خودکار دیتای مورد نظر را در آن ذخیره (rebuilt) نموده و سیستم به وضع عادی خود برگردد.

ضمناً سرعت خواندن و نوشتن دیتا، (n-1) برابر سرعت یک هارد و فضای قابل استفاده (n-1) برابر فضای یک هارد می باشد که در این مثال (5 هارد) سرعت و فضای کلی قابل استفاده به اندازه 4 برابر سرعت و فضای یک هارد است.

ریکاوری Recover raid 0 5 و انواع ساختار رید 1 - 6 - 10 و JBOD

Raid data recovery