هارد سیگیت lp green

مشکل دیتکت کردن هاردهای سیگیت مدل گرین و ال پی

LP AND GREEN این مدل هاردها را براحتی تعمیر و بازیابی اطلاعات می کنیم به شرط آنکه قبل از ما دستکاری نشده باشد بهیچ عنوان نباید مدلهای جدید سیگیت دستکاری شود با این کار هارد برای همیشه از بین می […]