Success Secret Learning From Mistakes

اشتباهات رایج در بازیابی اطلاعات هارد

فرمت کردن هارد قبل از ریکاوری که خیلی رایج است بد سکتور گیری قبل از ریکاوری اطلاعات ریختن اطلاعات ریکاوری شده داخل خود هارد (اوررایت شدن اطلاعات) از این گونه اشتباهات بسیار می شود زدن کد به هارد بدون بک […]