Cache سرعت روی حافظه اصلی هارد

سرعت و معیارها و پارامترهای تكنیكی اصلی هارد دیسک

ظرفیت (capacity)

از دو منظر بررسی می شود : ظرفیت كل و ظرفیت یك دیسک   ساختار سرعت هارد دیسک

اگر ظرفیت دیسک را افزایش دهیم فقط ظرفیت دیسک افزایش پیدا نمی كند بلكه سرعت انتقال داده ها نیز افزایش پیدا می كند و هم چنین هزینه را كاهش می دهد.

سرعت چرخشی دیسک

سرعت چرخش منظور چرخش دیسک است و بوسیله واحدی به نام RPM (تعداد گردش ها در دقیقه) سنجیده می شود.

سرعت چرخش در هارد های IDE ، 5400 RPM ، 7200 RPM و … می باشد.

متوسط زمان جستجو

متوسط زمان جستجو یك معیار خوب و مناسب از سرعت هارد دیسک در محیط های multi – user است

كه به تقاضای read و write تا حد زیادی غیر وابسته می باشد.

معمولاً برای هارد دیسک ها 10 هزارم ثانیه و برای CD – Rom دویست میلی ثانیه است.

متوسط تاخیر

پلاترهای هارد دیسک با سرعت زیادی می چرخند.  

سرعت محور با فرایند حركت هد های read و write برای رسیدن به سیلندر صحیح در هارد با دستیابی تصادفی همزمان نیست.

بنابراین در لحظه ای كه هدها به سیلندر صحیح می رسند سكتوری كه قرار است خوانده شود ممكن است در هر جایی باشد.

بعد از این كه محرك, جستجوی خود را انجام داد و به track صحیح رسید هارد باید منتظر بماند تا سكتور صحیح به جایی كه هدهای read وwrite قراردارند برسد.

این زمان latency (تاخیر) نامیده می شود.

Latency به سرعت spindle وابسته است و به مشخصات آن ارتباط پیدا می كند.

به طور ادراكی درك latency نسبتاً آسان است و همچنین بسیار آسان محاسبه می شود.

هاردی كه سریعتر می چرخد، سریعتر سكتور صحیح زیر هد قرار می گیرد و latency كمتری خواهیم داشت.

گاهی اوقات زمانی كه جستجو كامل می شود سكتور در محل صحیح خود قرار دارد و latency در این مورد نزدیك صفر خواهد بود.

گاهی اوقات سكتور فراخوانده شده از هد عبور می كند در این مورد كه بدترین حالت است،

یك چرخش كامل لازم است تا سكتور فراخوانده شده، خوانده شود.

بطور متوسط latency به اندازه نصف زمان گردش كامل دیسک طول می كشد.

متوسط زمان دستیابی

زمان دستیابی یك معیار قابل اندازه گیری است كه نشاندهنده تركیبی از دیگر مشخصات و ویژگی هایی است

كه منعكس كننده مكان یابی بصورت تصادفی در هارد دیسک می باشد.

بدین لحاظ این معیار بهترین شكل برای ارزیابی عملكرد كلی مكان یابی است و

شما مانند تولید كننده هارد دیسک مشتاق و هواخواه استفاده بیشتر از آن خواهید شد.

بسته به نوع بینش شما ممكن است از دانستن این مطلب كه بندرت راجع به آن بحث می شود شگفت زده شوید.

در دنیای CD – Rom ها و بقیه دستگاههای اپتیكی زمان دستیابی مهمترین و كلی ترین فاكتور مقایسه در سرعت مكان یابی است.

access time یك معیار مشتق است و دیگر مشخصات عملكرد مكان یابی را نیز شامل می شود

تعریف رایج آن بصورت زیر است:

Access time = Common Overhead time +Seek time + Latency

سرعت انتقال data از یك دستگاه به دستگاه دیگر است.

اندازه بافر (cache