تعمیر هارد سوخته

تعمیر و بازیابی اطلاعات هارد سوخته می تواند از برد هارد یا موتور آن یا حتی فریمور آن باشد! بعضی وقتها خرابی فریمور باعث می شود هارد سوخته بنظر بیاید.

برای تعمیر هارد باید برنامه مشخص داشت. برنامه تعمیرات هارد باید به گونه ای باشد که هارد از تست های مختلف بگذرد. تست هایی مانند رایت ( نوشتن ), رید ( خواندن ), فرمت, تست سرعت و قابلیت رایت دیتا.

قبل از هر چیز اول باید برد هارد سوخته تست گردد سپس هد آن . تعمیر هارد سوخته

هد هارد دارای آی سی پری آمپلی فایر میباشد که ولتاژ تغذیه آن از برد تامین می گردد. اگر این آی سی بسوزد باعث می شود که هارد سوخته و روشن نشود یا هارد صدا بدهد.

تعمیر و تعویض قطعات سوخته هارد برای بازیابی اطلاعات

قطعاتی که در هارد بر اثر نوسان برق امکان دارد بسوزند

برد

برد سوخته هارد تعمیر یا تعویض می گردد

هد

فقط برای بازیابی اطلاعات تعویض می گردد.

موتور

دیسک های هارد برای بازیابی اطلاعات روی هارد دیگر با موتور سالم انتقال داده می شود

آی سی پری آمپلی فایر

وظیفه آن تقویت سیگنال های ضعیف دیتای هد به برد هارد می باشد

تعمیر هاردی که می سوزد یا روشن نمی شود یا صدا دار می گردد.

هارد هایی که هد یا موتور یا آی سی هد آن می سوزد ارزش تعمیر ندارند ولی برای بازیابی اطلاعات آن می توان قطعات سوخته را با یک هارد مشابه تعویض و دسترسی به اطلاعات میسر گردد. تعویض قطعات هد یا موتور سوخته یا خراب هارد را به اصطلاح جراحی هارد می گویند.